(0)
drukujprint

Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem https://swiatslodyczy.com, zwanej dalej Stroną, prowadzonej przez: Konfekcja artykułów cukierniczych Andrzej Paruch z siedzibą w Wieliczce, ul. Topolowa 6. zwanym dalej Właścicielem Strony. Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób. Polityka obejmuje również informacje na temat stosowanych plików cookies.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Andrzej Paruch, działający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Konfekcja artykułów cukierniczych Andrzej Paruchz siedzibą w Wieliczce, ul. Topolowa 6, posiadającej NIP 6831232360.
Dane do kontaktu z administratorem są zamieszczone na stronie kontakt.

2. Gromadzenie danych osobowych

Twoje dane mogą być zbierane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego, formularza zamówienia, formularza zapisu do newslettera lub każdego innego formularza znajdującego się na Stronie.
Dane osobowe mogą być także zbierane za pośrednictwem poczty e-mail lub rozmowy telefonicznej.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne.

Podanie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług jest niezbędne. Nie podanie danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

3. Ochrona danych osobowych

Właściciel Strony stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Twoich danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, które to środki są adekwatne do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności. Dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnionym przejęciem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

4. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim tylko w sytuacji jeżeli jest to niezbędne dla prowadzonej przez Właściciela Strony działalności, a także jeżeli wynika to z przepisów prawa.
Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Właściciela Strony, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia i podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności.

5. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie:

 1. Prowadzenie negocjacji i ustaleń w sprawie zawarcia z Właścicielem Strony umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w tym odpowiedzi na kontakt potencjalnych klientów w sprawie zapytań o konkretne produkty/usługi;
 2. Sprzedaż produktów przez Właściciela Strony (zawarcie i realizacja umowy sprzedaży);
 3. Realizacja usługi Newslettera;
 4. Realizacja usługi Prowadzenie Konta Klienta.

b) Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Celem przetwarzania danych opartym na tej podstawie jest realizacja obowiązków prawnych np. podatkowych, bądź rachunkowych.

c) Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie.

 1. Marketing bezpośredni, odpowidzi na przesłane zapytania, wysyłka newslettera.
 2. Ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Właścicielem Strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na zasadzie powierzania im przetwarzania danych, którymi osobowych, w tym: dostawcy oprogramowania wspomagającego wewnętrzne procesy biznesowe, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług poczty elektronicznej, firma informatyczna, firma księgowa.

Odbiorcami danych osobowych są także podmioty współpracujące z Właścicielem Strony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako niezależni administratorzy danych osobowych, posiadający własne podstawy do ich przetwarzania, w tym: poczta oraz firmy kurierskie, kancelaria prawna, firmy prowadzące Portale, zewnętrzni dostawcy systemów płatności, banki.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. Czas przechowywania danych osobowych

 1. W zakresie sprzedaży produktów i realizacji oferowanych usług - przez okres negocjacji, zawierania i wykonania umowy.
 2. W zakresie realizacji obowiązków prawnych - przez okres wskazany w przepisach lub do czasu wypełnienia tych obowiązków.
 3. W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Dane, które pozyskujemy co do zasady przechowywane są przez okres 7 lat od upływu najdalszego z terminów na wykonanie obowiązków z umowy.

8. Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania bezpośrednio innemu administratorowi), zgodnie z treścią Rozporządzenia.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane te nie mogą być już dalej przetwarzane, chyba że istniają ważne, prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów i praw, lub, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym wypadku dane przestaną być przetwarzane w tym celu.

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Profilowanie i narzędzia analityczne

Na Stronie nie jest stosowane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o zgromadzone dane osobowe, w szczególności profilowanie.
Strona może korzystać z narzędzi analitycznych, w ramach których, w oparciu o zanonimizowane danych, badamy jest sposób korzystania Użytkowników ze Strony.

10. Pliki cookies

 1. Strona internetowe korzysta z plików cookies w celu optymalizacji jej działania oraz umożliwienia dokonywania zakupów.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (w przeglądarce). Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies nie zapisują i nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - zalogowania użytkownika i złożenia przez niego zamówienia;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę jej funkcjonalności;
 5. Strona internetowa zapisuje "stałe" pliki cookie (persistent cookies). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi do 2 lat.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 8. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie - możesz to wyłączyć korzystając z opcji Twojej przeglądarki (zwykle są to ustawienia prywatności). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania lub na stronie internetowej producenta oprogramowania (przeglądarki).
 9. Wyłączenie obsługi plików cookie uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Strony, w tym logowanie i dokonywanie zakupów.
 10. Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień zapisywania plików cookies i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Linki zewnętrzne

Na Stronie mogą być umieszczone linki do zewnętrznych stron internetowych. Właściciel Strony nie odpowiada za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez podmioty prowadzące te strony.

12. Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub jeżeli zmienią się dane Właściciela strony, rodzaj świadczonych usług, zakres wykorzystania danych osobowych lub zostaną wprowadzone inne zmiany mające wpływ na politykę prywatności.
O keżdej zmianie polityki prywatności poinformujemy Cię podczas pierwszego wejścia na Stronę po zmianie Polityki Prywatności.