(0)
drukujprint

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony https://swiatslodyczy.com (zwanym dalej Sklepem), jest firma:
  Konfekcja artykułów cukierniczych Andrzej Paruch, z siedzibą w Wieliczce, ul. Topolowa 6, posiadająca numer NIP: 6831232360, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Aktualne dane do kontaktu ze Sprzedawcą znajdują się na stronie Kontakt.
 3. Kupującym (zwanym dalej: Klientem) korzystającym ze Sklepu, może być:
  1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  2. Osoba prawna.
  3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług bezpłatnych, tj. Newsletter oraz Konta Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących:
  1. Konsumentami (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanym dalej Konsumentem).
  2. Klientów będących przedsiębiorcami (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanym dalej Przedsiębiorcą).
  3. Klientów będących przedsiębiorcami kwalifikowanymi (osoba fizyczna zawierająca umowę, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej Przedsiębiorcą Kwalifikowanym).
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie oraz skorzystanie z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną tj. Newsletter oraz prowadzenie Konta Klienta z wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 8. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej wymienionej w § 1 p 1.
 9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 10. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamawiane produkty bez wad.
 11. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż".
 12. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru.
 13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszytkie jej składniki w tym podatek VAT, cła i inne podatki.
 14. Wszelkie informacje o produktach umieszczonych w Sklepie, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 15. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne dane wynikłe z nieprawidłowej informacji przekazanej przez producenta oferowanych towarów.
 16. Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

§ 2. Warunki techniczne

Do poprawnej obsługi Sklepu jest wymagane:

 1. Posiadanie sprawnego technicznie urządzenia służącego do przeglądania stron internetowych.
 2. Posiadanie połączenia internetowego.
 3. Posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej bezpieczne połączenie szyfrowane https.
 4. Włączenie w przeglądarce opcji akceptacji plików tymczasowych "cookie" oraz obsługi języka javascript.
 5. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.


§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie składa się wybierając towary z oferty przedstawionej na stronie internetowej Sklepu i wypełniając odpowiedni formularz w celu podania danych adresowych Klienta, sposobu zapłaty i sposobu dostawy.
 2. Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 5. Upusty i obniżki promocyjne nie sumują się. W przypadku występowanie dwóch lub więcej upustów w stosunku do jednego produktu, zastosowanie ma zawsze większy upust ale nie ich suma.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 7. Za moment zawarcia umowy uważa się zakończenie składania zamówienia co następuje poprzez wysłanie formularza z danymi kupującego, wybranym sposobem płatności oraz sposobem dostawy.
 8. Całkowity koszt zamówienia, w tym koszt Produktów oraz koszt dostawy wskazywany jest Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 9. Klient składając zamówienie wyraża wolę zawarcia umowy kupna określonych towarów ze Sprzedawcą, a Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować tą umowę.
 10. Na zamówione w Sklepie produkty Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. Paragony lub faktury VAT przesyłane są drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta lub w formie papierowej na adres dostawy podany przez Klienta.


§ 4. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie.
 2. W przypadku zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem czas realizacji jest liczony od momentu złożenia zamówienia.
 3. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia tj: specyfikację zamówionych produktów, ich ilość i cenę, łączną kwotę do zapłaty, wybrany sposób dostawy oraz informacje na temat płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W takim wypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. W ofercie mogą występować towary z dłuższym czasem realizacji niż podany w par.3 p.1. Takie towary posiadają dokładną informację na temat czasu realizacji.
 6. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia lub od momentu otrzymania zapłaty (doczyczy płatności przelewem lub płatności elektroniczych) do momentu wysyłki towarów do Klienta.
 7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Klientowi zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 9. Klient podczas składania zamówienia samodzielnie wybiera sposób dostawy towarów.
 10. Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy umieszczonym na stronie Sklepu, a także automatycznie obliczane podczas finalizacji zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Reulaminie lub niemożności jego realizacji spowodowanej czynnikami nieprzewidywalnymi takimi jak klęski żywiołowe, pożar, kradzież itd.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
 13. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 14. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi faktury VAT, specyfikacji zamówienia lub paragonu fiskalnego.


§ 5. Płatność

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 1. Przelewem - Klient dokonuje przelewu na rachunek Sprzedawcy po złożeniu zamówienia. Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Sprzedawcy.
 2. Kartą płatniczą lub kredytową, e-przelewem - za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu płatniczego.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A.


§ 6. Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 4. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 5. Klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki.
 6. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna się od chwili w której Klient wszedł w posiadanie Produktu, lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
 7. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Klienta na adres siedziby Sprzedawcy (podanej w § 1 ust. 1) towaru w stanie nieuszkodzonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym wszystkie dane nabywcy oraz numer konta bankowego, na które należy zwrócić zapłatę.
 8. Sprzedawca, po otrzymaniu zwróconych towarów wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta z pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Klient otrzymuje pełny zwrot zapłaconej kwoty wraz z kosztami wysyłki z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 10. Zapłata zwracana jest niezwłocznie, nie później niż 14 dnia licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 11. Zwrot płatności następuje na podany przez Klienta rachunek bankow w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient ponosi pełne koszty przesyłki zgodnie z cennikiem wybranego przez niego dostawcy.
 13. W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  - dane kupującego (koniecznie nr telefonu)
  - numer zamówienia
  - datę złożenia zamówienia
  - nazwę i numer produktu (jeżeli występuje)
  - dokładny opis przyczyny reklamacji
 14. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych. Sklep dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie.§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Pełna informacja oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.


§ 8. Newsletter, konto klienta

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę przesyłania informacji handlowych zwaną dalej Newsletter.
 2. Newsletter jest przesyłany na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji do tej usługi.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. Rejestracja do usługi Newsletter odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub zaznaczenie opcji "newsletter" podczas zakończenia zamówienia.
 5. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić w każdym momencie poprzez wypełnienie formularza formularza rejestracyjnego opisanego w punkcie 4 i zaznaczenie opcji "wypisz". Wyłączenie usługi następuje automatycznie i niezwłocznie po dokonaniu rezygnacji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania ze świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie.
 7. Usługa Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu na stronie internetowej Sklepu, na którym Klient może wpisać i modyfikować swoje dane niezbędne do realizacji zamówień, śledzić stan realizacji zamówień oraz przeglądać historię zamówień.
 8. Usługa Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu na stronie internetowej Sklepu, na którym Klient może wpisać i modyfikować swoje dane niezbędne do realizacji zamówień, śledzić stan realizacji zamówień oraz przeglądać historię zamówień.
 9. Klient może skorzystać z usługi Konta Klienta poprzez założenie konta na stronie "Rejestracja" lub poprzez zaznaczenie opcji "Załóż konto" dostępnej przy składaniu zamówienia w Sklepie.
 10. Usługa Konta Klienta jest bezpłatna. Po założeniu Konta Klienta usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 11. Usunięcie Konta Klienta może nastąpić w każdym czasie, poprzez złożenie takiego żądania w panelu Konto Klienta lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Usunięcie konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 12. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez e-mail podany przy rejestracji.
 13. Sprzedawca ma prawo wyłączyć usługę Konto Klienta lub usługę Newsletter w dowolnym terminie bez uprzedniego powiadomienia klienta.


  § 8. Postanowienia końcowe

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, ani Przedsiębiorców Kwalifikowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  2. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie przedstawionych w Sklepie treści i obrazów jest zabronione.
  3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą narazić Sklep na zakłócenia jego funkcjonowania lub korzystania z niego przez innych Klientów.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Klient w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
   b) mediację
   c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  7. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.
  8. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Sklepu przez okres 1 miesiąca od wprowadzenia zmiany. O ewentualnych zmianach dotyczących usług prowadzenia Konta lub Newslettera Klienci aktualnie z nich korzystający zostaną poinformowani e-mailem na podane przez siebie adresy. Zmiany te wchodzą w życie w stosunku do tych Klientów po upływie 14 dni od poinformowania, jeżeli w tym czasie nie zrezygnują oni z wymienionych usług.
  9. Za ważne przyczyny, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu w stosunku do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych uznaje się:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu,;
   4. zmiana warunków technicznych funkcjonowania Sklepu;
   5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   7. przeciwdziałanie nadużyciom;
   8. poprawa standardu obsługi Klientów lub przyznanie im dodatkowych uprawnień;
   9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.


  Dokumenty do pobrania:

  1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Regulamin